Percepcja ludzi sprawujących władzę w świetle opinii studentek kierunków pedagogicznych

Autor

DOI:

https://doi.org/10.24917/ycee.10258

Słowa kluczowe:

społeczny odbiór władzy, Skala Postaw Wobec Władzy, studentki pedagogiki, SPSS

Abstrakt

Tematem artykułu są wyobrażenia młodych kobiet, studentek o ludziach sprawujących władzę. Celem prezentowanego badania jest znalezienie odpowiedzi na pytania: jaką strukturą jest myślenie o ludziach sprawujących władzę studentek kierunków pedagogicznych? Jak rozbudowany jest to konstrukt psychospołeczny? Jak silnie są powiązane ze sobą? W badaniu posłużono się ankietą. W ankiecie znajdowało się 13 pytań merytorycznych oraz dwa pytania o charakterze metryczkowym (wiek oraz płeć). Osoby badane miały za zadanie ustosunkować się do każdego pytania wybierając odpowiedź najbliższą ich przekonaniom. W badaniu uczestniczyły 123 osoby zdobywające wykształcenie pedagogiczne. Wszyscy badani to kobiety. Wbrew przypuszczeniu, że badani będą mieli pozytywny obraz władzy, nie potwierdzono tego założenia. Dodatkowym celem, niejako metodologicznym, była weryfikacja poprawności Skali Postaw Wobec Władzy.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Bartkowski, J. (2002). Polityka w życiu Polaków. Zmiany w okresie 1990–1999. W: A. Jasińska-Kania, M. Marody (red.), Polacy wśród Europejczyków. Wartości społeczeństwa polskiego na tle innych krajów europejskich. Warszawa: WN Scholar.

Bauman, T., Pilch, T. (2001). Zasady badań pedagogicznych. Warszawa: WA Żak.

Citrin, J. (1977). Political alienation as a social indicator: Attitudes and action. Social Indicators Research, 4, 381–419.

Coleman, J. S. (1988). Social capital in the creation of human capital. American Journal of Sociology, 94, S95–S120.

Dziurzyński, K. (2012). Postawy polityczne młodzieży a edukacja obywatelska. Józefów: Wydawnictwo WSGE.

Fukuyama, F. (1997). Zaufanie: kapitał społeczny droga do dobrobytu. Kraków: Znak.

Jasińska-Kania, A. (1988). Osobowość, orientacje moralne i postawy polityczne. Warszawa: Wydawnictwo UW.

Lipset, S. (1998). Homo politicus. Warszawa: PWN.

Midler, D. (2010). Partycypacja polityczna a legitymizacja systemu politycznego. Studia Politologiczne, 18, 11–37.

Szpunar, M. (2010). Internet w procesie realizacji badań. Toruń: Adam Marszałek.

Sztompka, P. (2007). Zaufanie. Fundament społeczeństwa. Kraków: Znak.

Pobrania

Opublikowane

2023-12-21

Jak cytować

Dziurzyński, K. (2023). Percepcja ludzi sprawujących władzę w świetle opinii studentek kierunków pedagogicznych. Youth in Central and Eastern Europe, 10(16), 42–49. https://doi.org/10.24917/ycee.10258