Wytyczne dla autorów

W czasopiśmie obowiązuje Styl Bibliograficzny APA

Artykuły są przyjmowane w języku polskim, angielskim.

Przy zgłaszaniu tekstu stosujemy się do wskazówek i wymagań pochodząych z systemu OJS, w którym zgłaszamy teksty. W związku z anonimowością recenzji prosimy o nie podowanie danych o Autorze w głównym tekście.

Imię, nazwisko, afiliację, ORCID, e-mail wraz z tytułem artykułu podajemy w oddzielnym pliku i zamieszczamy w systemie. Do artykułu musi być dołączone oświadczenie o oryginlanosci tekstu, które jest do pobrania na stronie czasopisma.

Struktura tekstu

 1. Część informacyjna
  • Tytuł artykułu (wersaliki, wyśrodkowane, bold, rozmiar 12),
  • Abstrakt (100-200 słów, rozmiar czcionki 12)-język artykułu i w języku angielskim,
  • Słowa kluczowe (5-10 słów, rozmiar czcionki 12),
  • Tekst artykułu,
  • Bibliografia.

 Tytuł artykułu, abstrakt, słowa kluczowe powinny być w języku polskim i języku angielskim.  

 1. Tekst
  • Tekst powinien liczyć nie więcej niż 18 000 znaków ze spacjami;
  • Artykuł powinien być napisany w edytorze Word dla Windows w formacie *.RTF -u *.DОC.;
  • Marginesy po 2 см z lewej i prawej strony oraz z góry i z dołu;
  • Czcionka Times New Roman, rozmiar 12, jeden i pół odstęp;
  • Tytuły tabel, rysunków – Times New Roman, rozmiar 12. Tytuły tabel i wykresów zamieszczamy nad obiektami graficznymi.
  • Spis literatury przygotowujemy na końcu artykułu według porządku alfabetycznego – czcionka Times New Roman, rozmiar 12.
  Zapis literatury na końcu artykułu (w porządku alfabetycznym)
  Sztompka, P. (2002). Socjologia. Krakow: Znak.
  Jankiewicz, A. (1990). O emocjach inaczej. W: P. Kowalski (red.), Emocje i motywacje (t. 3, s. 235 – 302). Warszawa: PWN.
  Nowak, K. (1998). Zazdrosc w relacjach partnerskich. Czasopismo Psychologiczne, 41(2), 143 – 159.
  Tatkiewicz, R. (w druku). Wplyw izolacji na samoocene. Czasopismo Psychologiczne, 20.
  Szafraniec, K. (red.). (2011). Mlodzi 2001. Warszawa: Kancelaria Rady Ministrow.
  W przypadku pisania artykułu po angielsku i cytowania prac po polsku należy w kwadratowym nawiasie podać angielskojęzyczne tłumaczenie tytułu.
  Opis elektronicznego źródła:
  Nazwisko, I. (rok). Tytul artykulu. Tytul czasopisma, tom(nr), strony. Pozyskano z: tu wpisac adres strony www (pobrano 20.12.2014).
  Wzór przygotowywania cytatów:
  Jeden autor: (Sztompka, 2002, s. 11).
  Dwóch autorów: (Januszek, Sikora, 2008).
  Więcej niż dwóch autorów: (Szacka, Sztompka, Turner, 2002).
  Powtórne cytowanie dzieła gdzie jest kilku autorów: (Sztompka i in. 2002).
  Cytowanie w jednym nawiasie różnych autorów: (Berger, 2010; Sztompka, 2002)
  Cytowanie kilku publikacji jednego autora: (Giddens, 2007a, 2007b).
  Cytowanie publikacji za innym autorem: Turner (2002, za: Szacka, 2005)
  Imię, nazwisko, tytuł, stopień naukowy, stanowisko, miejsce pracy, zakres zainteresowań naukowych, dane kontaktowe (adres e-mail, telefon).
  Informacje o autorze/autorach powinny być podane w języku artykułu i w języku angielskim.

Teksty składane do publikacji  nie mogą naruszać praw autorskich osób trzecich. Ewentualny wkład innych osób w powstanie publikacji oraz ewentualne źródła jej finansowania powinny zostać ujawnione. Praktyki określane jako ghostwriting i ghost authorship redakcja uważa za przejaw nierzetelności naukowej i naruszenie zasad etyki obowiązujących w nauce. Wszelkie przypadki takiej nierzetelności będą dokumentowane i ujawniane zgodnie z zaleceniami COPE Committee on Publication Ethics. Oryginalność publikacji naukowej Autor potwierdza w składanym oświadczeniu. Oświadczenie należy wydrukować i podpisać oraz załączyć wraz z tekstem artykułu w systemie OJS.