Zasady Etyczne

Oświadczenie o zasadach etyki czasopisma zostało przygotowane w oparciu o wytyczne Komitetu ds. Etyki Publikacyjnej – COPE (www.publicationethics.org). Czasopismo "Youth in Central and Eastern Europe" celem zapewnienia wysokiej jakości publikowanych tekstów przestrzega określonych zasad etycznych.

Redakcja

Redakcja czasopisma"Youth in Central and Eastern Europe" w przypadku publikacji wieloautorskich wymaga określenia wkładu poszczególnych twórców w powstanie tekstu. W takiej sytuacji w odniesieniu do każdego z autorów należy wskazać afiliację, procent udziału pracy twórczej nad tekstem artykułu. Należy przy tym określić autora koncepcji, założeń i metod, które wykorzystano przygotowując publikację. Odpowiedzialność w powyższym zakresie w pierwszej kolejności ponosi osoba zgłaszająca tekst.

Redakcja czasopisma YCEE dokumentuje wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, w szczególności naruszania zasad etyki w nauce.

Redakcja jako przejaw nierzetelności naukowej traktuje w szczególności tzw. Ghostwriting i Guest Authorship. Jako Ghostwriting traktuje się wszelkie sytuacje wniesienia przez daną osobę istotnego wkładu w powstanie publikacji, bez ujawnienia jej udziału jako jednego z autorów publikacji bądź bez wymienienia roli tej osoby w podziękowaniach zawartych w publikacji). Jako Guest Authorship redakcja traktuje wszelkie sytuacje, w których udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a mimo to widnieje on jako autor lub współautor publikacji.

Wszystkie wykryte przez redakcję przejawy nierzetelności naukowej będą ujawniane i notyfikowane właściwym podmiotom, w szczególności instytucjom, które zatrudniają autora i stowarzyszeniom naukowym i wydawniczym.

Recenzenci

Wyznaczani recenzenci mają gwarantować niezależność i brak konfliktu interesów w relacji recenzent - autor, co oznacza brak bezpośredniej relacji osobistej, stosunku zależności zawodowej oraz bezpośredniej współpracy naukowej. 

Autorzy

Publikacje zgłaszane do czasopisma "Youth in Central and Eastern Europe" powinny być oryginalne, rzetelne, obiektywne oraz odpowiadać tematyce czasopisma.

Redakcja czasopisma nie przyjmuje tekstów, które zostały już opublikowane w całości lub części w innych czasopismach oraz tekstów niezwiązanych z problematyką czasopisma.

Plagiat

Wszelkie formy plagiatu są niedopuszczalne, w szczególności przywłaszczenie dorobku, koncepcji teoretycznej lub wniosków końcowych. Przypadki popełnienia plagiatu będę przez redakcję ujawniane i zgłaszane właściwym organom.