Polityka młodzieżowa na ­Ukrainie (1991–2023): geneza, rozwój, ­nowoczesne trendy

Autor

DOI:

https://doi.org/10.24917/ycee.10365

Słowa kluczowe:

polityka młodzieżowa, młodzież, Ukraina

Abstrakt

Rozwój społeczeństwa jest ściśle powiązany z młodym pokoleniem. Jednym z głównych zadań każdego państwa jest realizacja skutecznej polityki młodzieżowej, która odgrywa ważną rolę w kształtowaniu i funkcjonowaniu państwa oraz bezpośrednio wpływa na wskaźniki społeczne, ekonomiczne i demograficzne w każdym kraju. W artykule przeprowadzono analizę procesu kształtowania i realizacji polityki młodzieżowej na Ukrainie w latach 1991–2023, określono specyfikę realizacji polityki młodzieżowej w warunkach procesów reformy decentralizacji na Ukrainie, a także zidentyfikowano podstawowe innowacje w zakresie polityki młodzieżowej w latach 2017–2023. Między 1991 a 2023 r. na Ukrainie ukształtowały się ramy legislacyjne z zakresu problematyki młodzieżowej, utworzono centralne, regionalne i lokalne organizacje państwowe z zakresu polityki młodzieżowej, utworzono i rozwinięto sieć instytucji i organizacji dla młodzieży. Jak wynika z analizy autorskiej, poza istniejącymi problemami młodzieżowymi na przestrzeni ostatnich lat (2017–2023) można zaobserwować aktywne dynamiczne zmiany, procesy modernizacyjne i innowacje w zakresie polityki młodzieżowej.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

orodin, E. (2009). Polityka młodzieżowa. W: V. Połtorak, O. Pietrow, A. Tołstouchow (red.), Socjologia polityki: słownik encyklopedyczny (s. 249–250). Kijów: Uniwersytet Europejski [Бородін, Є. (2009). Молодіжна політика. В: В. Полторак, О. Петров, А. Толстоухов (ред.), Соціологія політики: Енциклопедичний словник. Київ: Європейський університет, с. 249–250].

Decyzja Sądu Konstytucyjnego Ukrainy z 13 grudnia 2001 r., sprawa nr 1-43/2001 (2001). Pozyskano z: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v018p710-01#Text (pobrano 25.05.2023) [Рішення Конституційного Суду України від 13 грудня 2001 р., справа № 1-43/2001].

Deklaracja „O ogólnych zasadach państwowej polityki młodzieżowej na Ukrainie” 15.12.1992, nr 2859-XII. Pozyskano z: zakon.rada.gov.ua/laws/show/2859-12#Text (pobrano 25.05.2023) [Декларація „Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні” від 15.12.1992 р. № 2859-XII].

Denstad, F. (2009). Youth Policy Manual – How to develop a national youth strategy. Strasbourg: Council of Europe Publishing.

Holowatyj, M. (1993). Polityka młodzieżowa na Ukrainie: problemy odnowienia. Kijów: Myśl naukowa. [Головатий, М. (1993). Молодіжна політика в Україні: проблеми оновлення. Київ: Наукова думка].

Holowatyj, M. (2022). Państwowa polityka młodzieżowa jako fenomen rozwoju społecznego i nowy paradygmat budowania państwowości w krajach w okresie transformacji. Український соціум/Ukrainian Society, 1. [Головатий, М. (2022). Державна молодіжна політика як феномен суспільного розвитку і нова парадигма державотворення у країнах перехідного стану, Український соціум, 1].

INB „Instytut Polityki Rodzinnej i Młodzieżowej im. A. Jaremenka” (2023). Pozyskano z: https://dismp.gov.ua/about/istoriya-institutu (pobrano 25.05.2023). [НДЦ „Інститут сімейної та молодіжної політики ім. О. Яременка”].

Instytut Młodzieży (2023). Pozyskano z: https://inmol.org/chyselnist-ditej-ta-molodi-v-ukraini/ (pobrano 25.05.2023.) [ГО „Інститут молоді”].

Perepełycia, M. (2001). Państwowa polityka młodzieżowa na Ukrainie (aspekt regionalny). Kijów: Ukraiński Instytut Badań Społecznych. [Перепелиця, М. (2001). Державна молодіжна політика в Україні (регіональний аспект). Київ: Український інститут соціальних досліджень].

Plan działania dla Ukrainy „Zrównoważony rozwój. Przywrócenie. Odbudowa” na lata 2023–2026 (2023). Kijów: Biuro Rady Europy w Ukrainie. [План дій для України „Стійкість. Відновлення. Відбудова” на 2023 —2026 роки (2023). Київ: Офіс Ради Європи в Україні].

Mannheim, K. (1985). Das Problem der Generationen, Das Problem der Generationen, neu gelesen. Generationen – „Gruppen“ oder „gesellschaftliche Regelung von Zeitlichkeit“?. Zeitschrift für Soziologie, 5.

Międzynarodowa grupa ekspertów ds. realizacji polityki młodzieżowej w warunkach wojny opracowała pierwsze wyniki swojej pracy (2023). Pozyskano z: https://www.president. gov.ua/news/ (pobrano 05.06.2023). [Міжнародна експертна група щодо впровадження молодіжної політики в умовах війни підбила перші підсумки своєї роботи].

Rozporządzenie Ministerstwa Młodzieży i Sportu Ukrainy „O zatwierdzeniu Procedury realizacji programu „Pracownik młodzieżowy” z 19.09.2019, nr 4334. (2019). Pozyskano z: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1178-18#Text (pobrano 05.06.2023). [Наказ Міністерства молоді і спорту України „Про затвердження Порядку реалізації програми „Молодіжний працівник” від 19.09.2019 № 4334].

Rozporządzenie Ministerstwa Młodzieży i Sportu Ukrainy „W sprawie zatwierdzenia Krajowego znaku jakości i kryteriów jakości dla ośrodków młodzieżowych” z 03.08.2017, nr 3284. (2017). Pozyskano z: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1061-17# Tekst. (pobrano 05.06.2023)/ [Наказ Міністерства молоді та спорту України „Про затвердження Національного знаку якості та критеріїв якості для молодіжних центрів” від 03.08.2017 р. № 3284].

Storożuk, R. (2006). Doświadczenie międzynarodowe w realizacji polityki młodzieżowej. Budowa Państwa, 1. [Сторожук, Р. (2006). Зарубіжний досвід реалізації молодіжної політики. Державне будівництво, 1].

Ukraińsko-polskie wymiany z młodzieżą. (2023). Pozyskano z: https://nuwm.edu.ua/ university/ads/ukrainsko-polski-obminy-moloddiu (pobrano 10.06.2023). [Українсько-польські обміни з молоддю].

Williamson, H. (2002). Supporting young people in Europe: Principles, policy and practice. Strasbourg: Council of Europe Publishing.

Uchwała Gabinetu Ministrów Ukrainy „Niektóre kwestie Ukraińskiego Funduszu Młodzieżowego” z 28.02.2023, nr 182. (2023). Pozyskano z: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/182-2023-%D0%BF#Text (pobrano 10.06.2023). [Постанова Кабінету Міністрів України „Деякі питання Українського молодіжного фонду” від 28.02.2023 р. № 182].

Uchwała Gabinetu Ministrów Ukrainy „W sprawie zatwierdzenia Państwowego Celowego Programu Społecznego „Młodzież Ukrainy” na lata 2016–2020 oraz zmiany niektórych uchwał Gabinetu Ministrów Ukrainy” z 18.02.2016, nr 148. (2016). Pozyskano z: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/148-2016-%D0%BF#Text (pobrano 10.06.2023). [Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Державної цільової соціальної програми „Молодь України” на 2016-2020 роки та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України” від 18.02.2016 р. № 148].

Uchwała Gabinetu Ministrów Ukrainy „O zmianie nazwy Ukraińskiego Instytutu Naukowo-Badawczego Problemów Młodzieży” z 28.10.1997, nr 1189. (2017). Pozyskano z: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1189-97-%D0%BF#Text (pobrano 10.06.2023). [Постанова Кабінету Міністрів України „Про перейменування Українського науково-дослідного інституту проблем молоді” від 28.10.1997 р. № 1189].

Uchwała Gabinetu Ministrów Ukrainy „O zatwierdzeniu regulaminów normatywnych dotyczących rad młodzieżowych” z dnia 18.12.2018, nr 1198. (2018). Pozyskano z: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1198-2018%D0%BF#Text (pobrano 10.06.2023). [Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження типових положень про молодіжні ради” від 18.12.2018 р. № 1198].

Uchwała Gabinetu Ministrów Ukrainy „O zatwierdzeniu Państwowego Celowego Programu Społecznego „Młodzież Ukrainy” na lata 2021–2025 oraz o zmianie niektórych aktów Gabinetu Ministrów Ukrainy” z 02.06.2021, nr 579. (2021). Pozyskano z: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/579-2021%D0%BF#n116 (pobrano 10.06.2023). [Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Державної цільової соціальної програми „Молодь України” на 2021–2025 роки та внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України” від 02.06.2021 р. № 579].

Ukaz Prezydenta Ukrainy „O strategii rozwoju państwowej polityki młodzieżowej do roku 2020” z 27.09.2013, nr 532/2013. (2013). Pozyskano z: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/532/2013#Text (pobrano 10.06.2023). [Указ Президента України „Про Стратегію розвитку державної молодіжної політики на період до 2020 року” від 27.09.2013 р № 532/2013].

Ukaz Prezydenta Ukrainy „O Narodowej Strategii Młodzieży do 2030 roku” z 12.03.2021, nr 94/2021. (2021). Pozyskano z: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 94/2021#Text (pobrano 10.06.2023). [Указ Президента України „Про Національну молодіжну стратегію до 2030 року” від 12.03.2021 р. № 94/2021].

Ustawa „O wspieraniu formacji społecznej i rozwoju młodzieży na Ukrainie” z 05.02.1993, nr 2998-ХІ. (1993). Pozyskano z: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2998-12#Text (pobrano 12.06.2023). [Закон України „Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні” від 05.02.1993 р. № 2998-ХІІ].

Ustawa „O wspieraniu formacji społecznej i rozwoju młodzieży na Ukrainie” (ze z mianami) z 23.03.2004, nr 1659-IV. (2004). Pozyskano z: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/1659-15#Text (pobrano 12.06.2023). [Закон України „Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні” (із змінами) від 23.03.2004 р. № 1659-IV].

Ustawa „O młodzieżowych i dziecięcych organizacjach pozarządowych” z 01.12.1998, nr 281-XIV. (1998). Pozyskano z: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/281-14#Text (pobrano 12.06.2023). [Закон України „Про молодіжні та дитячі громадські організації” від 01.12.1998 р. № 281-ХIV].

Ustawa „O pracy socjalnej z rodzinami, dziećmi i młodzieżą” z 21.06.2001, nr 2558-II. (2001). Pozyskano z: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2558-14#Text (pobrano 10.06.2023). [Закон України „Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю” від 21.06.2001 р. № 2558-III].

Ustawa „O wspieraniu formacji społecznej i rozwoju młodzieży na Ukrainie” (ze zmianami) z 23.03.2004, nr 1659-IV. (2004). Pozyskano z: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/1659-15#Text (pobrano 12.06.2023). [Закон України „Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні” (із змінами) від 23.03.2004 р. № 1659-IV].

Ustawa „O podstawowych zasadach polityki młodzieżowej” z 27.04.2021 r., nr 1414-IX. (2021). Pozyskano z: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1414-20#Text (pobrano 10.06.2023). [Закон України „Про основні засади молодіжної політики” від 27.04.2021 р. № 1414-IX].

Pobrania

Opublikowane

2023-12-21

Jak cytować

Kryvachuk, L. (2023). Polityka młodzieżowa na ­Ukrainie (1991–2023): geneza, rozwój, ­nowoczesne trendy. Youth in Central and Eastern Europe, 10(16), 58–70. https://doi.org/10.24917/ycee.10365